За нас

Историческа справка

         Село Медковец, обл. Монтана се намира в Северозападната част на Дунавската равнина. Площта, върху която се простира, е обширна и равнинна, откъдето идва и богатата реколта. Селото е с богата история, но за пръв път за него се говори в един турски документ от 1568 година. Материалното благосъстояние на жителите му обаче не ги прави самодоволни , напротив хората му са трудолюбиви, вземат дейно участие в борбите против турското робство, както и по-късно в Септемврийското въстание. Отрано осъзнават необходимостта от училище. Преданията отправят първото килийно училище в селото към края на ХVІІІ век и началото на ХІХ. Така или иначе за пръв път в писмен документ от 1821 година се говори за училище в църквата, водено от поп Петър. Постепенно учениците увеличават своя брой, между тях има и момичета. За този факт говори доклад на Главния учител по приключване на учебната 1871 година. От 1888 година редицата на учителите се попълва и от жени. На общоселско събрание и с материалната помощ на медковските чорбаджии през 1890 година се започва строежа на самостоятелна сграда на училището в центъра на селото, като за целта църквата подарява пет декара земя. Сградата е запазена и до днес и се използва за същите цели, за които е построена. Сега там се намират малкият физкултурен салон за учениците от начална степен, подготвителната група от шестгодишни, шивашки цех за нуждите на Гимназиалния етап на обучение и складови помещения.

                                   school 001

        Училището става районно и такова остава до 80-те години на ХХ век. През годините по брой на учениците и тяхната реализация е на едно от първите места в Ломски район. Открито е и вечерно училище през 1893/94 година, предназначено за по-бедни селяни, работещи през деня. Броят на учениците се увеличава и за целта са построени още две сгради през 1929 и 1932 година в двата края на селото.

  school 106    school 100

         Сградата на гимназията е открита през пролетта на 1944 година. А през учебната 1944/45 година е разкрита и Гимназията като етап на образование. За целта през същата учебна година са приети ученици както за първия гимназиален клас, така и за последния. Поради тази причина първият випуск, излязъл от Медковската гимназия е през 1945 година. Оттогава до сега училището продължава своята традиция – да дава добро образование и да подготвя кадри за ВУЗ. От завършилите 5460 основно образование 3034 ученици са завършили средно образование при нас, 856 са завършили висше образование, 546 – полувисше, 532 – средно специално. Днес те са професори, доценти, художници, инженери, лекари, учители, летци, агрономи и много други специалисти.

                             school 007

         При обстоен анализ на реализацията на завършилите средно образование в медковското училище прави впечатление, че кадрите са завършвали през годините такива специалности, които се търсят на пазара на труда. Така например до 70-те години на ХХ век преобладаващи специалности са инженери, агрономи, зоотехници, химици, икономисти и учители, по-рядко юристи и лекари; през 80-те и 90-те години специалностите са лекари, юристи, инженер-химици и икономисти; в края на ХХ век и началото на ХХІ век специалностите са предимно хуманитарни – филолози, педагози, юристи, икономисти, лекари. През годините носи името Държавно смесено училище “Отец Паисий”, от учебната 1953/54 година – Средно смесено училище “Поп Андрей”, от учебната 1973/74 – Единно средно политехническо училище “Поп Андрей” и от 1992/93 учебна година – Средно общообразователно училище “Отец Паисий” .

                               school 052

          Както е видно СОУ “Отец Паисий” е училище с традиции, духовен център на община Медковец, подготвящ кадри, които след завършването си да се влеят в редиците на бъдещето ново общество на България, които да са конкурентно способни на пазара на труда и при кандидатстване във ВУЗ.

          През учебната 2002/2003 година излиза първият випуск с 12-годишно обучение. От 2003/2004 година в училището ни се обучават и 6-годишни ученици в подготвителна група. През същата година за първа година при нас пътуват и ученици от с. Славотин, селище от община Монтана. От учебната 2004/2005 година имаме и ученици от с. Долна Рикса също от община Монтана. От учебна 2008/2009 обучаваме ученици от с. Дългоделци, а от следваща 2009/2010 г. и ученици от с. Долно Церовене, чиито училища са закрити. Основният контингент ученици са от с. Медковец, пътуват с училищен превоз и ученици от с. Сливовик / от учебната 1973/74 г. а също и ученици от селата Расово и Аспарухово предимно в гимназиален етап на обучение. Както е видно от горната справка в СОУ “Отец Паисий” се обучават ученици в задължителната възраст не само от общината, но и от населени места от други общини. В гимназиална степен се обучават ученици от Медковец, Расово, Аспарухово, Сливовик, а също така и от Долно Церовене, Дългоделци, Долна Рикса и др. селища. На този етап гимназията продължава дейността си като такава с четиригодишен курс на обучение.

          Мисията на СОУ “Отец Паисий” е да научи младите хора да овладеят необходим набор от знания и да овладеят способността да разбират и прилагат тези знания на практика. Да се научат да живеят заедно, така че да си сътрудничат с останалите хора във всички човешки дейности. Да се научат да бъдат градивни и да изпитват необходимостта да се учат цял живот. За учениците до VІІІ клас има и следобедни занимания.

          В училището функционира библиотека с около 10 000 тома литература за нуждите на обучението , също за нуждите на обучението са и двата кабинета оборудвани с компютри, така че ученици и учители да могат да се подготвят допълнително за часовете си. Има ученически стол и бюфет за закуски и храна на преференциални цени. Разполагаме със самостоятелни кабинети по информатика, физика, химия, биология и музика, два физкултурни салона.

         Ръководството на училището в лицето на директора и педагогическия съвет поставят като основна цел на образованието в нашето училище качеството, което предполага непрекъснато надграждане на знания и умения, както при ученици, така и при учители, усвояване на новите ИКТ, достъп на всички ученици и учители до кабинетите по информатика, възможност да ползват Интернет за обогатяване на знания, подготовка на уроците. Дава се възможност учениците ни да спортуват, да се закаляват физически, да изграждат воля и амбиция да преодоляват трудностите и да побеждават.

 

Вашият коментар